Các loại thủ tục sau khi ký hợp đồng

Scroll

Quy trình sau khi đăng ký

Thủ tục sau khi chuyển vào

Thanh toán tiền ủy thác bảo lãnh trong năm

Hàng năm kể từ khi ký hợp đồng, quý khách thanh toán tiền ủy thác bảo lãnh trong năm.
\nCasa sẽ gửi hướng dẫn nên quý khách vui lòng thanh toán tại cửa hàng tiện lợi gần mình.
\n*Có thể sẽ thanh toán theo tháng tùy theo nội dung hợp đồng

Liên lạc với chúng tôi
Số điện thoại : 03‒5339‒1067
9:00 - 18:00 ngày thường (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ và những ngày đầu năm cuối năm)

Liên lạc dọn ra

Khi dọn ra, xin hãy thông báo ngày dọn ra với Casa sau khi liên hệ với công ty bất động sản hoặc quý chủ nhà.

Liên lạc với chúng tôi
Số điện thoại : 03‒5339‒1042
9:00 - 18:00 ngày thường (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ và những ngày đầu năm cuối năm)

Thủ tục thay đổi về nội dung khai báo sẽ gửi đến

Nếu quý khách có thay đổi về thông tin khách hàng đã gửi cho chúng tôi khi đăng ký, xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Liên lạc với chúng tôi
Số điện thoại : 03‒5339‒1042
9:00 - 18:00 ngày thường (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ và những ngày đầu năm cuối năm)